Algemene voorwaarden

Voor bedrijven

1. Toepasselijkheid

Elke bestelling houdt een van rechtswege aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van enig ander document of voorwaarde. Geen enkele bijzondere voorwaarde kan voorrang hebben op onderhavige voorwaarden, tenzij dit door ons uitdrukkelijk werd aanvaard. Eventuele aankoopvoorwaarden van de koper zijn in geen geval van toepassing. De nietigheid van één van deze voorwaarden brengt geenszins de volledige nietigheid van de overige voorwaarden met zich mee. Iedere afstand van een recht onder deze voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd te zijn. Een afstand van recht dient steeds beperkend geïnterpreteerd te worden.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Bestellingen zijn voor ons slechts bindend na onze uitdrukkelijke, schriftelijke aanvaarding en, in geval een voorschot werd overeengekomen, mits tijdige betaling door de koper van het voorschot. Nadat een bestelling bindend is geworden, worden geen annulaties meer toegestaan. In geval van een annulatie in strijd met het voorgaande is de volledige betaling van de gehele waarde van de bestelling verschuldigd. Bij gebreke aan uitdrukkelijk protest vanwege de koper tegen de offerte, waarin hij duidelijk opgeeft voor welke prestaties hij kiest, wordt er van uitgegaan dat elke door ons verschafte raad, meer bepaald met betrekking tot keuze van toestel e.d., ten laatste bij de opname van de bestelling door de koper aanvaard is. Na die termijn wordt er in dat opzicht geen betwisting meer aanvaard.

3. Prijs

Alle prijzen zijn in EUR. Prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de levering geven ons het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen, op voorwaarde dat deze schriftelijk gecommuniceerd worden aan de koper voor de levering. De koper heeft in dat geval enkel het recht van zijn bestelling af te zien, indien de nieuwe totaalprijs van zijn bestelling 10% of meer afwijkt van de originele totaalprijs, al kan hij dit recht niet onredelijkerwijs misbruiken.

Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd, zijn steeds voor rekening van de koper.

4. Tekeningen en documenten

De gegevens (inclusief prijzen) vermeld in onze catalogussen, prospectussen ed. worden slechts ten indicatieve titel verstrekt en wij kunnen hier niet door gebonden zijn.  Documenten welke gevoegd worden bij onze aanbiedingen of aanvaardingen van contracten zoals plannen en technische beschrijvingen, blijven onze uitsluitende (intellectuele) eigendom.  Zij mogen buiten onze toelating door de koper niet aangewend worden buiten het raam van de overeenkomst, evenmin als zij op enigerlei wijze mogen gekopieerd, gereproduceerd of aan derden meegedeeld worden. In geval van een inbreuk op deze bepalingen hebben wij recht op een forfaitaire schadevergoeding van 500 EUR per geval, onverminderd ons recht om vergoeding van de volledige schade te eisen.

5. Verpakkingen

De prijzen opgegeven in onze offerten en prijslijsten zijn deze voor onverpakte koopwaren. De keuze voor verpakking wordt gemaakt door ons op basis van het betreffende koopwaar en deze verpakking is steeds voor rekening van de koper.

6. Levering & aanvaarding

Wij zijn gerechtigd bestellingen in delen te leveren en te factureren. Wij behouden ons het recht voor, andere bestelde producten en diensten pas te leveren of uit te voeren, na ontvangst van de betaling van de voorgaande levering. De koper is dan niet gemachtigd het restant van de bestelling te annuleren.

De kenmerken van de door ons geleverde producten kunnen licht afwijken van de kenmerken zoals vermeld in de publicitaire en informatieve documenten.

Onmiddellijk na de levering, dient de koper de goederen en/of diensten te (laten) controleren en na te gaan of zij overeenstemmen met de bestelde goederen.

Klachten over zichtbare gebreken of gebreken in verband met de conformiteit van de koopwaar moeten binnen de drie werkdagen na de levering per aangetekend schrijven meegedeeld worden door de koper aan ons, en dit op straffe van onontvankelijkheid. Indien de koopwaren ook door ons geïnstalleerd worden, wordt de installatie geacht onvoorwaardelijk te zijn aanvaard  behoudens in geval van schriftelijke klacht geformuleerd op het ogenblik van de oplevering of minstens na ingebruikname van de installatie.

In geval van een gebrek moet de klant de goederen in onveranderde staat laten, totdat wij de klacht hebben kunnen onderzoeken.

Betwisting door de koper m.b.t. de levering en/of de geleverde goederen of diensten resulteert niet in een opschortingrecht van de betalingsverplichting van de koper jegens ons. In geen enkel geval kan een niet-tijdige betaling beschouwd worden als een geldig protest.

7. Overdracht van risico – bewaring – vervoer

De levering van de koopwaar is Ex Works onze magazijnen (of de plaats die schriftelijk werd overeengekomen met de koper). De koper draagt dan ook het risico en de kosten van (het transport, de bewaring en de verzekering van) de koopwaar vanaf het ogenblik dat hij schriftelijk het bericht ontvangt dat de koopwaar te zijner beschikking zijn in onze magazijnen of op de plaats aangeduid in het contract.  Het vervoer is steeds voor rekening en op risico van de koper behoudens indien het vervoer door ons wordt georganiseerd. In ieder geval draagt de koper de volledige verantwoordelijkheid voor elke schade aan de koopwaar die is ontstaan vanaf het ogenblik van de terbeschikkingstelling zoals hierboven bepaald.  Het behoort aan de koper de koopwaar te laten verzekeren tegen alle mogelijke risico’s.  De verzendingsspecificaties, de gewichten, maattekeningen en afmetingen zijn steeds bij benadering doorgegeven.

8. Leveringstermijnen

Alle leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel opgegeven.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van deze termijn. Wij verbinden ons er evenwel toe alle redelijke maatregelen te treffen om deze termijnen te halen en zullen de koper informeren indien we deze termijn, om welke reden dan ook, niet zullen halen. Van zijn kant dient de koper in dit verband ervoor te zorgen dat hij ons tijdig alle noodzakelijke en nuttige inlichtingen geeft die we nodig hebben om tot de uitvoering van het contract over te kunnen gaan alsook het overeengekomen voorschot tijdig en volledig te betalen.  In geen geval kan een vertraging in de levering de gehele of de gedeeltelijke ontbinding van het contract met zich meebrengen.  Indien partijen alsnog uitdrukkelijk schriftelijk en uiterlijk op het moment van het totstandkomen van de overeenkomst overeenkomen dat een tijdige levering essentieel is, kan  de sanctie enkel bestaat in een prijsvermindering van maximum 5% van de magazijnwaarde van de koopwaar en installatie.  Deze sanctie zal slechts toegepast worden indien (i) de koper dit aangetekend gemeld heeft binnen de 48u na melding door ons van de vertraging dan wel, bij gebreke van zulke melding, binnen 48u na verstrijken van de voorziene leveringstermijn, (ii) de vertraging te wijten is aan onze fout, (iii) slechts in die mate dat een werkelijke schade tegensprekelijk werd vastgesteld en op voorwaarde dat:

  1. alle betalingsvoorwaarden gerespecteerd werden en/of voorschotten betaald werden.
  2. de inlichtingen die de koper diende te verstrekken ons tijdig hebben bereikt.
  3. Er zich geen geval van overmacht voordoet.

9. Herroepingsrecht – retourneren

De klant heeft het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde persoon de goederen fysiek in bezit neemt.
De klant stelt de verkoper op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring af te geven. De verklaring kan gebeuren per post of per e-mail. Om beroep te kunnen doen op het herroepingsrecht, moet de klant zijn mededeling om het herroepingsrecht uit te oefenen, verzonden hebben binnen de voormelde termijn van 14 kalenderdagen. De bewijslast van verzending ligt bij de klant.
De klant stuurt de goederen onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen volgend op de dag dat hij zijn beslissing heeft meegedeeld terug. De verzendingskosten blijven ten laste van de klant.

10. Retour

Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking, teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de verkoper. Bij bewezen vaststelling dat het product beschadigd is of onbruikbaar voor verkoop, kan afgezien worden van de teruggave van het volledige bedrag.
Hierbij dient de klant zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat de verkoper de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het door de klant werkelijk betaalde bedrag ( zonder terugbetaling van verzendkosten) kan teruggestort worden en dit binnen de 30 dagen nadat het product op het retouradres werd ontvangen.

Retouradres:

Airquality

A. Stocletlaan  206

2570 Duffel

11. Informatieplicht van de koper

De koper verbindt er zich toe om ons alle nodige inlichtingen te verschaffen, meer bepaald wat betreft de toegankelijkheid, de vochtigheid, de aanwezige warmtebronnen, de exacte plaats in de muren ruimte, aanwezigheid van alle technische leidingen (water, elektriciteit, verwarming …), … nodig voor een goede uitvoering van de bestelling of uitvoerbaarheid ervan. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade aan het gebouw van de koper en/of fouten in het concept of in de uitvoering, die verband zouden houden met een gebrek aan, een weerhouding van of een vervalsing van desbetreffende informatie door de koper.

12. Installatie

Wanneer de koper ook een installatie besteld heeft, moet deze ervoor zorgen dat bij de aankomst van de koopwaar alles klaar is om over te kunnen gaan tot installatie, zoniet zal de verloren tijd in rekening gebracht worden aan een gebruikelijk uurtarief.
De koper is uitsluitend aansprakelijk voor het respecteren van alle toepasselijke wetgeving, waaronder de regels inzake de stedenbouw, alsook voor het in orde brengen van alle eventuele wettelijke en/of administratieve formaliteiten terzake.

De funderingen der machines, de wegruiming en de wijzigingen aan de gebouwen, het doorboren van vloeren en muren, en alle andere bouw- en schrijnwerken noodzakelijk voor de installatie, hetzij ter voorbereiding of tot herstel, zijn in de prijs van de bestelling niet inbegrepen en zijn steeds voor rekening van de koper. Indien wij zelf plannen opstellen voor de funderingen van de installatie en de eventueel aan te brengen wijzigingen aan de gebouwen, zijn gesteund op onze ervaring, doch het is mogelijk dat deze moeten aangepast worden in het licht van de plaatselijke omstandigheden en aan de bouwmaterialen waarover de koper, voor wiens rekening dit gebeurt, desgevallend beschikt. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal alle installatiewerk en – tijd alsook de tijd door ons besteed aan de inbedrijfstelling of eventueel toezicht van de koopwaar na hun inbedrijfstelling voor rekening zijn van de koper.  De koper zal de geschikte materialen en werktuigen (zoals hijstoestellen, de nodige brandstoffen, e.d.) dewelke nodig is voor een installatie en of testen van de koopwaren na de installatie moeten voorzien op zijn kosten.  Wij zullen de koper inlichten welke materialen en werktuigen nodig zijn voor de installatie. Indien wij bepaalde materialen en/of werktuigen zelf zouden voorzien, zullen deze bijkomend gefactureerd worden.

13. Waarborg

De zichtbare gebreken worden gedekt door de aanvaarding, zoals bepaald in art. 6.  Alle klachten na de aanvaarding zullen als onontvankelijk worden afgewezen.

Wij waarborgen enkel de verborgen gebreken van de koopwaren en leveringen gedurende één jaar vanaf de datum van de verkoop. Met verborgen gebreken wordt bedoeld elk gebrek dat reeds aanwezig was op het moment van de levering of installatie. Ingeval wij betwisten dat het gaat over een verborgen gebrek, is het aan de koper het verborgen karakter aan te tonen. Dit zal evenwel gebeuren door een door partijen in gezamenlijk akkoord aangeduid onafhankelijk deskundige, die betaald zal worden door de koper.

Onze waarborgen behelzen naar onze keuze uitsluitend ofwel de vervanging van de gebrekkige stukken, ofwel de herstelling van de stukken in onze magazijnen.  Het demonteren, vervoer en hermonteren en alle andere kosten terzake (zoals de kosten van de onafhankelijke deskundige als hiervoor bepaald) blijven steeds ten laste van de koper.  Onmiddellijk na de vaststelling van het verborgen gebrek moeten wij hiervan per aangetekend schrijven  op de hoogte gesteld worden bij gebreke waarvan de klacht onontvankelijk is.

Ongeacht het voorgaande wordt de waarborg automatisch beperkt tot 6 maanden indien wij vaststellen dat de koopwaren en leveringen dag en nacht gebruikt worden. Voor de koopwaar welke wij niet zelf vervaardigd hebben doch enkel geïnstalleerd hebben, is de waarborg beperkt tot deze van onze eigen leveranciers.

De garantieverplichtingen in dit artikel vinden slechts toepassing indien de gebreken zich voordoen bij correct gebruik conform de gebruiksvoorwaarden meegedeeld bij de oplevering en/of ingebruikname. De waarborg komt automatisch te vervallen in geval van slecht onderhoud, slechte installatie door de koper, wijzigingen zonder schriftelijk akkoord van ons of onvakkundige herstellingen door derden of de koper of normale slijtage.

14. Aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden in het kader van deze Overeenkomst behoudens (a) indien en in de mate dat de exoneratie verboden wordt door de toepasselijke wet; en/of (b) in geval van grove fout. Onverminderd het voorgaande is onze aansprakelijkheid onder deze Overeenkomst jegens de koper in ieder geval beperkt, behoudens in geval van een grove fout, tot het bedrag van het totaalbedrag exclusief BTW van de factuur m.b.t. de betreffende koopwaar. Bovendien kunnen wij in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van indirecte schade zoals bijvoorbeeld – doch niet beperkt tot – schade aan personen, schade aan goederen welke niet het voorwerp uitmaken van het contract of winstderving.

13. Betalingen

Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper te Duffel, netto contant en , zonder korting, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.  Wissels of kwitanties brengen noch schuldvernieuwing noch afwijking mede van deze clausule.

Bij niet-betaling van onze facturen binnen de 30 dagen na de factuurdatum, zal het bedrag van de factuur automatisch, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vermeerderd worden met een verwijlintrest van 1% per maand vanaf de factuurdatum.  Ingeval van laattijdige betaling, zal bovendien een forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van 250 EUR verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding om de administratieve kosten m.b.t. een laattijdige betaling te dekken en dit van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling.  De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt alle facturen aan de betreffende koper, ook de op dat ogenblik nog niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.  Er is pas sprake van uitvoering van de betaling na het effectief ontvangen van de volledig gefactureerde prijs. De overhandiging van wissels, cheques of elke andere titel die een betalingsverplichting inhoudt geldt slechts als betaling vanaf het ogenblik van definitieve en onherroepelijke verzilvering.

In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder onze schriftelijke en voorafgaandelijke instemming.

Alle klachten betreffende onze facturen dienen op straffe van verval per aangetekend schrijven worden gedaan binnen 8 dagen na de factuurdatum.

Nooit zal een betwisting of schadegeval een rechtsgeldige grond kunnen opleveren voor de koper om zijn betalingsverplichtingen niet na te komen.

15. Beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst

In geval van niet-acceptatie van een cheque of wissel binnen de vastgestelde tijd, van weigering van betaling op de voorziene vervaldag, hebben wij het recht naar onze keuze om de overeenkomst te beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst of recht op schadevergoeding voor de koper.

In geval van een volledig of gedeeltelijk stopzetten door de koper van zijn activiteiten, overlijden, faillissement, minnelijke of gerechtelijke liquidatie of gerechtelijke reorganisatie (WCO), in geval van overlijden van één der vennoten met onbeperkte aansprakelijkheid of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, zal de overeenkomst automatisch, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder schadevergoeding in hoofde van de koper, ontbonden zijn.

16. Eigendomsvoorbehoud

Alle bij ons bestelde koopwaar, goederen, inrichtingselementen e.d., al dan niet geïnstalleerd worden verkocht onder voorbehoud van de onze eigendomsrechten die slechts na volledige betaling van alle verschuldigde bedragen op de koper overgaan. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, geeft ons het recht de koopwaar en installatie bij de koper of zijn rechthebbenden terug te halen. Dit recht zal zelfs uitgevoerd worden ingeval van samenloop van schuldeisers. Ieder eventueel reeds betaald voorschot zal door ons ten titel van forfaitaire schadevergoeding mogen worden ingehouden.

17. Intellectuele Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom m.b.t. de geleverde producten blijven te allen tijde bij ons rusten.

18. Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens verzameld ingevolge de overeenkomst zijn bestemd voor intern gebruik door de prestatieplichtige en door de ondernemingen die contractueel verbonden zijn met deze laatste. Zij zullen eveneens kunnen gebruikt worden voor  verkoopsdoeleinden: naverkoopdienst, waarborg, veiligheid alsook klantenbeheer voor de producten verdeeld door bovenvermelde personen. Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft elke  persoon die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens en het recht om verbeteringen hieraan aan te brengen bij de beheerder van het bestand, die de prestatieplichtige is, die aan de voorkant van dit document vermeld staat.

19. Overmacht

In een geval van overmacht dat ons verhindert onze verplichtingen onder de overeenkomst t.a.v. de koper na te komen, zal de overeenkomst automatisch worden opgeschort, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de koper. Indien dit geval van overmacht meer dan 3 maanden duurt, hebben zowel wij als de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen, zonder recht heeft op schadevergoeding voor de andere partij. Als overmacht wordt beschouwd iedere omstandigheid onafhankelijk van onze wil die de uitvoering van onze taken onmogelijk maakt.

Als overmacht, worden onder meer beschouwd, staking, lock out, epidemieën,

oorlog, brand, overstroming, onvoorziene ongevallen aan de uitrusting, machinepech, onderbreking of vertraging in het vervoer, gevallen van gedeeltelijke of gehele werkloosheid bij ons of onze leveranciers, burgerlijke en militaire opeisingen, gebrek aan brandstof, water of grondstoffen, zonder dat deze opsomming een limitatief karakter heeft.

20. Bevoegdheidsbeding

Onderhavige algemene voorwaarden, de bijbehorende aanhangsels, de specifieke voorwaarden van het contract zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

Ingeval van enigerlei betwisting, ongeacht de eventueel bijzondere voorwaarden of de betalingsregeling, zelfs ingeval van oproeping in vrijwaring of meerdere gedaagden, zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd en desgevallend de Vrederechter van het Zevende Kanton te Antwerpen en dit zonder afbreuk te doen aan onze mogelijkheid om het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de gedaagde partij gevestigd is, waar het contract werd gesloten of de levering gebeurde of diende te gebeuren.

 

Voor particulieren

1. Toepasselijkheid

Elke bestelling houdt een van rechtswege aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van enig ander document of voorwaarde. Geen enkele bijzondere voorwaarde kan voorrang hebben op onderhavige voorwaarden, tenzij dit door ons uitdrukkelijk werd aanvaard. Eventuele aankoopvoorwaarden van de koper zijn in geen geval van toepassing. De nietigheid van één van deze voorwaarden brengt geenszins de volledige nietigheid van de overige voorwaarden met zich mee. Iedere afstand van een recht onder deze voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd te zijn. Een afstand van recht dient steeds beperkend geïnterpreteerd te worden.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Bestellingen zijn voor ons slechts bindend na onze uitdrukkelijke, schriftelijke aanvaarding en, in geval een voorschot werd overeengekomen, mits tijdige betaling door de koper van het voorschot. Nadat een bestelling bindend is geworden, worden geen annulaties meer toegestaan. In geval van een annulatie in strijd met het voorgaande is de volledige betaling van de gehele waarde van de bestelling verschuldigd. Bij gebreke aan uitdrukkelijk protest vanwege de koper tegen de offerte, waarin hij duidelijk opgeeft voor welke prestaties hij kiest, wordt er van uitgegaan dat elke door ons verschafte raad, meer bepaald met betrekking tot keuze van toestel e.d., ten laatste bij de opname van de bestelling door de koper aanvaard is. Na die termijn wordt er in dat opzicht geen betwisting meer aanvaard.

3. Prijs

Alle prijzen zijn in EUR. Prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de levering geven ons het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen, op voorwaarde dat deze schriftelijk gecommuniceerd worden aan de koper voor de levering. De koper heeft in dat geval enkel het recht van zijn bestelling af te zien, indien de nieuwe totaalprijs van zijn bestelling 10% of meer afwijkt van de originele totaalprijs, al kan hij dit recht niet onredelijkerwijs misbruiken.
Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd, zijn steeds voor rekening van de koper.

4. Tekeningen en documenten

De gegevens (inclusief prijzen) vermeld in onze catalogussen, prospectussen ed. worden slechts ten indicatieve titel verstrekt en wij kunnen hier niet door gebonden zijn. Documenten welke gevoegd worden bij onze aanbiedingen of aanvaardingen van contracten zoals plannen en technische beschrijvingen, blijven onze uitsluitende (intellectuele) eigendom. Zij mogen buiten onze toelating door de koper niet aangewend worden buiten het raam van de overeenkomst, evenmin als zij op enigerlei wijze mogen gekopieerd, gereproduceerd of aan derden meegedeeld worden. In geval van een inbreuk op deze bepalingen hebben wij recht op een forfaitaire schadevergoeding van 500 EUR per geval, onverminderd ons recht om vergoeding van de volledige schade te eisen.

5. Verpakkingen

De prijzen opgegeven in onze offerten en prijslijsten zijn deze voor onverpakte koopwaren. De keuze voor verpakking wordt gemaakt door ons op basis van het betreffende koopwaar en deze verpakking is steeds voor rekening van de koper.

6. Levering & aanvaarding

Wij zijn gerechtigd bestellingen in delen te leveren en te factureren. Wij behouden ons het recht voor, andere bestelde producten en diensten pas te leveren of uit te voeren, na ontvangst van de betaling van de voorgaande levering. De koper is dan niet gemachtigd het restant van de bestelling te annuleren.
De kenmerken van de door ons geleverde producten kunnen licht afwijken van de kenmerken zoals vermeld in de publicitaire en informatieve documenten.
Onmiddellijk na de levering, dient de koper de goederen en/of diensten te (laten) controleren en na te gaan of zij overeenstemmen met de bestelde goederen.
Klachten over zichtbare gebreken of gebreken in verband met de conformiteit van de koopwaar moeten binnen de drie werkdagen na de levering per aangetekend schrijven meegedeeld worden door de koper aan ons, en dit op straffe van onontvankelijkheid. Indien de koopwaren ook door ons geïnstalleerd worden, wordt de installatie geacht onvoorwaardelijk te zijn aanvaard behoudens in geval van schriftelijke klacht geformuleerd op het ogenblik van de oplevering of minstens ingebruikname van de installatie.
In geval van een gebrek moet de klant de goederen in onveranderde staat laten, totdat wij de klacht hebben kunnen onderzoeken.
Betwisting door de koper m.b.t. de levering en/of de geleverde goederen of diensten resulteert niet in een opschortingrecht van de betalingsverplichting van de koper jegens ons. In geen enkel geval kan een niet-tijdige betaling beschouwd worden als een geldig protest.

7. Overdracht van risico – bewaring – vervoer

De levering van de koopwaar is Ex Works onze magazijnen (of de plaats die schriftelijk werd overeengekomen met de koper). De koper draagt dan ook het risico en de kosten van (het transport, de bewaring en de verzekering van) de koopwaar vanaf het ogenblik dat hij schriftelijk het bericht ontvangt dat de koopwaar te zijner beschikking zijn in onze magazijnen of op de plaats aangeduid in het contract. Het vervoer is steeds voor rekening en op risico van de koper behoudens indien het vervoer door ons wordt georganiseerd. In ieder geval draagt de koper de volledige verantwoordelijkheid voor elke schade aan de koopwaar die is ontstaan vanaf het ogenblik van de terbeschikkingstelling zoals hierboven bepaald. Het behoort aan de koper de koopwaar te laten verzekeren tegen alle mogelijke risico’s. De verzendingsspecificaties, de gewichten, maattekeningen en afmetingen zijn steeds bij benadering doorgegeven.

8. Leveringstermijnen

Alle leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel opgegeven.
In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van deze termijn. Wij verbinden ons er evenwel toe alle redelijke maatregelen te treffen om deze termijnen te halen en zullen de koper informeren indien we deze termijn, om welke reden dan ook, niet zullen halen. Van zijn kant dient de koper in dit verband ervoor te zorgen dat hij ons tijdig alle noodzakelijke en nuttige inlichtingen geeft die we nodig hebben om tot de uitvoering van het contract over te kunnen gaan alsook het overeengekomen voorschot tijdig en volledig te betalen. In geen geval kan een vertraging in de levering de gehele of de gedeeltelijke ontbinding van het contract met zich meebrengen. Indien partijen alsnog uitdrukkelijk schriftelijk en uiterlijk op het moment van het totstandkomen van de overeenkomst overeenkomen dat een tijdige levering essentieel is, kan de sanctie enkel bestaat in een prijsvermindering van maximum 5% van de magazijnwaarde van de koopwaar en installatie. Deze sanctie zal slechts toegepast worden indien (i) de koper dit aangetekend gemeld heeft binnen de 48u na melding door ons van de vertraging dan wel, bij gebreke van zulke melding, binnen 48u na verstrijken van de voorziene leveringstermijn, (ii) de vertraging te wijten is aan onze fout, (iii) slechts in die mate dat een werkelijke schade tegensprekelijk werd vastgesteld en op voorwaarde dat :

a) alle betalingsvoorwaarden gerespecteerd werden en/of voorschotten betaald werden.
b) de inlichtingen die de koper diende te verstrekken ons tijdig hebben bereikt.
c) Er zich geen geval van overmacht voordoet.

9. Herroepingsrecht – retourneren

De klant heeft het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde persoon de goederen fysiek in bezit neemt.
De klant stelt de verkoper op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring af te geven. De verklaring kan gebeuren per post of per e-mail. Om beroep te kunnen doen op het herroepingsrecht, moet de klant zijn mededeling om het herroepingsrecht uit te oefenen, verzonden hebben binnen de voormelde termijn van 14 kalenderdagen. De bewijslast van verzending ligt bij de klant.
De klant stuurt de goederen onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen volgend op de dag dat hij zijn beslissing heeft meegedeeld terug. De verzendingskosten blijven ten laste van de klant.

10. Retour

Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking, teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de verkoper. Bij bewezen vaststelling dat het product beschadigd is of onbruikbaar voor verkoop, kan afgezien worden van de teruggave van het volledige bedrag.
Hierbij dient de klant zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat de verkoper de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het door de klant werkelijk betaalde bedrag ( zonder terugbetaling van verzendkosten) kan teruggestort worden en dit binnen de 30 dagen nadat het product op het retouradres werd ontvangen.

Retouradres:

Airquality

A. Stocletlaan  206

2570 Duffel

11. Informatieplicht van de koper

De koper verbindt er zich toe om ons alle nodige inlichtingen te verschaffen, meer bepaald wat betreft de toegankelijkheid, de vochtigheid, de aanwezige warmtebronnen, de exacte plaats in de muren ruimte, aanwezigheid van alle technische leidingen (water, elektriciteit, verwarming …), … nodig voor een goede uitvoering van de bestelling of uitvoerbaarheid ervan. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade aan het gebouw van de koper en/of fouten in het concept of in de uitvoering, die verband zouden houden met een gebrek aan, een weerhouding van of een vervalsing van desbetreffende informatie door de koper.

12. Installatie

Wanneer de koper ook een installatie besteld heeft, moet deze ervoor zorgen dat bij de aankomst van de koopwaar alles klaar is om over te kunnen gaan tot installatie, zoniet zal de verloren tijd in rekening gebracht worden aan een gebruikelijk uurtarief.
De koper is uitsluitend aansprakelijk voor het respecteren van alle toepasselijke wetgeving, waaronder de regels inzake de stedenbouw, alsook voor het in orde brengen van alle eventuele wettelijke en/of administratieve formaliteiten terzake.
De funderingen der machines, de wegruiming en de wijzigingen aan de gebouwen, het doorboren van vloeren en muren, en alle andere bouw- en schrijnwerken noodzakelijk voor de installatie, hetzij ter voorbereiding of tot herstel, zijn in de prijs van de bestelling niet inbegrepen en zijn steeds voor rekening van de koper. Indien wij zelf plannen opstellen voor de funderingen van de installatie en de eventueel aan te brengen wijzigingen aan de gebouwen, zijn gesteund op onze ervaring, doch het is mogelijk dat deze moeten aangepast worden in het licht van de plaatselijke omstandigheden en aan de bouwmaterialen waarover de koper, voor wiens rekening dit gebeurt, desgevallend beschikt. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal alle installatiewerk en – tijd alsook de tijd door ons besteed aan de inbedrijfstelling of eventueel toezicht van de koopwaar na hun inbedrijfstelling voor rekening zijn van de koper. De koper zal de geschikte materialen en werktuigen (zoals hijstoestellen, de nodige brandstoffen, e.d.) dewelke nodig is voor een installatie en of testen van de koopwaren na de installatie moeten voorzien op zijn kosten. Wij zullen de koper inlichten welke materialen en werktuigen nodig zijn voor de installatie. Indien wij bepaalde materialen en/of werktuigen zelf zouden voorzien, zullen deze bijkomend gefactureerd worden.

13. Waarborg

Deze waarborg geldt uitsluitend jegens koper in hun hoedanigheid van consument (natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of commerciële activiteit).
De waarborg is van toepassing indien de niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering en voor zover de niet-conformiteit het goed ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.
Deze waarborg is van toepassing tijdens de eerste twee jaren na datum van levering.De koper-consument dient, per aangetekend schrijven, uiterlijk binnen de 2 maanden na vaststelling van een niet-conformiteit of nadat hij redelijkerwijze zulke niet-conformiteit had moeten vaststellen, ons per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van de betreffende niet-conformiteit. Hij zal ons daarbij ook een kopie van de offerte/plannen en bijhorende factuur overmaken.
In geval van een niet-conformiteit, kunnen de goederen naar onze keuze hersteld of vervangen worden. Indien de herstelling of vervanging evenwel onmogelijk of buiten verhouding is, vervalt dit keuzerecht. De koper-consument kan dan desgevallend een prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst verzoeken. De ontbinding van de koopovereenkomst is evenwel uitgesloten in geval van een gebrek aan overeenstemming van geringe waarde.
Wij geven in geen geval een waarborg voor gebreken/schade die voortvloeien uit de volgende situaties (zonder dat dit een limitatieve opsomming is):

  • situaties die het gevolg zijn van overmacht, normale slijtage, onregelmatig of slecht onderhoud. Onder normale slijtage dient o.a. te worden verstaan, doch niet uitsluitend: algemene verwering zoals verkleuring, verbleking of vervorming;
  • situaties die het gevolg zijn van een gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften;
  • montage/installatie van elementen die niet door ons zijn geproduceerd of door deze geleverd werden;
  • tussenkomst, modificaties en manipulaties aan de koopwaar door de koper of door derden, d.w.z. zij die niet voor ons of voor één van onze onderaannemers werken;

14. Aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden in het kader van deze Overeenkomst behoudens (a) indien en in de mate dat de exoneratie verboden wordt door de toepasselijke wet; en/of (b) in geval van grove fout. Onverminderd het voorgaande is onze aansprakelijkheid onder deze Overeenkomst jegens de koper in ieder geval beperkt, behoudens in geval van een grove fout, tot het bedrag van het totaalbedrag exclusief BTW van de factuur m.b.t. de betreffende koopwaar. Bovendien kunnen wij in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van indirecte schade zoals bijvoorbeeld – doch niet beperkt tot – schade aan personen, schade aan goederen welke niet het voorwerp uitmaken van het contract of winstderving.

15. Betalingen

Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper te Duffel, netto contant en , zonder korting, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvernieuwing noch afwijking mede van deze clausule.
Bij niet-betaling van onze facturen binnen de 30 dagen na de factuurdatum, zal het bedrag van de factuur automatisch, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vermeerderd worden met een verwijlintrest van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Ingeval van laattijdige betaling, zal bovendien een forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van 250 EUR verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding om de administratieve kosten m.b.t. een laattijdige betaling te dekken en dit van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt alle facturen aan de betreffende koper, ook de op dat ogenblik nog niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Er is pas sprake van uitvoering van de betaling na het effectief ontvangen van de volledig gefactureerde prijs. De overhandiging van wissels, cheques of elke andere titel die een betalingsverplichting inhoudt geldt slechts als betaling vanaf het ogenblik van definitieve en onherroepelijke verzilvering.
In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder onze schriftelijke en voorafgaandelijke instemming.
Alle klachten betreffende onze facturen dienen op straffe van verval per aangetekend schrijven worden gedaan binnen 8 dagen na de factuurdatum.
Nooit zal een betwisting of schadegeval een rechtsgeldige grond kunnen opleveren voor de koper om zijn betalingsverplichtingen niet na te komen.

16. Beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst

In geval van niet-acceptatie van een cheque of wissel binnen de vastgestelde tijd, van weigering van betaling op de voorziene vervaldag, hebben wij het recht naar onze keuze om de overeenkomst te beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst of recht op schadevergoeding voor de koper.
In geval van een volledig of gedeeltelijk stopzetten door de koper van zijn activiteiten, overlijden, faillissement, minnelijke of gerechtelijke liquidatie of gerechtelijke reorganisatie (WCO), in geval van overlijden van één der vennoten met onbeperkte aansprakelijkheid of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, zal de overeenkomst automatisch, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder schadevergoeding in hoofde van de koper, ontbonden zijn.

16. Eigendomsvoorbehoud

Alle bij ons bestelde koopwaar, goederen, inrichtingselementen e.d., al dan niet geïnstalleerd worden verkocht onder voorbehoud van de onze eigendomsrechten die slechts na volledige betaling van alle verschuldigde bedragen op de koper overgaan. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, geeft ons het recht de koopwaar en installatie bij de koper of zijn rechthebbenden terug te halen. Dit recht zal zelfs uitgevoerd worden ingeval van samenloop van schuldeisers. Ieder eventueel reeds betaald voorschot zal door ons ten titel van forfaitaire schadevergoeding mogen worden ingehouden.

17. Intellectuele Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom m.b.t. de geleverde producten blijven te allen tijde bij ons rusten.

18. Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens verzameld ingevolge de overeenkomst zijn bestemd voor intern gebruik door de prestatieplichtige en door de ondernemingen die contractueel verbonden zijn met deze laatste. Zij zullen eveneens kunnen gebruikt worden voor verkoopsdoeleinden: naverkoopdienst, waarborg, veiligheid alsook klantenbeheer voor de producten verdeeld door bovenvermelde personen. Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft elke persoon die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens en het recht om verbeteringen hieraan aan te brengen bij de beheerder van het bestand, die de prestatieplichtige is, die aan de voorkant van dit document vermeld staat.

19. Overmacht

In een geval van overmacht dat ons verhindert onze verplichtingen onder de overeenkomst t.a.v. de koper na te komen, zal de overeenkomst automatisch worden opgeschort, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de koper. Indien dit geval van overmacht meer dan 3 maanden duurt, hebben zowel wij als de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen, zonder recht heeft op schadevergoeding voor de andere partij. Als overmacht wordt beschouwd iedere omstandigheid onafhankelijk van onze wil die de uitvoering van onze taken onmogelijk maakt.
Als overmacht, worden onder meer beschouwd, staking, lock out, epidemieën,
oorlog, brand, overstroming, onvoorziene ongevallen aan de uitrusting, machinepech, onderbreking of vertraging in het vervoer, gevallen van gedeeltelijke of gehele werkloosheid bij ons of onze leveranciers, burgerlijke en militaire opeisingen, gebrek aan brandstof, water of grondstoffen, zonder dat deze opsomming een limitatief karakter heeft.

20. Bevoegdheidsbeding

Onderhavige algemene voorwaarden, de bijbehorende aanhangsels, de specifieke voorwaarden van het contract zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
Ingeval van enigerlei betwisting, ongeacht de eventueel bijzondere voorwaarden of de betalingsregeling, zelfs ingeval van oproeping in vrijwaring of meerdere gedaagden, zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd en desgevallend de Vrederechter van het Zevende Kanton te Antwerpen en dit zonder afbreuk te doen aan onze mogelijkheid om het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de gedaagde partij gevestigd is, waar het contract werd gesloten of de levering gebeurde of diende te gebeuren.